MÓRI RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÁROLYI JÓZSEF TAGISKOLÁJA FEHÉRVÁRCSURGÓ

Mi a Mozaik

Tankönyvkiadó tanmenetét követjük!

HÁZIREND

 

amely a

Gróf Károlyi József Tagiskola

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza
a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

 

 

 

 

 

 

2013.

 


TARTALOM

 

1.      A házirend célja és feladata, jogszerűségének alapja, hatálya………………..4

1.1  A házirend célja és feladata………………………………………………..4

1.2  Jogszerűség alapja………………………………………………………….4

1.3  Hatálya………………………………………………………………………4

2.      A tanulói jogok…………………………………………………………………..5

2.1  A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai, eljárási rendje…………………………………………………………………………5

2.2  A tanulói jogok gyakorlása…………………………………………………5

3.      A tanulói kötelességek teljesítése………………………………………………...7

3.1  A tanulói jogviszonnyal együtt járó kötelességek, elvárt viselkedési formák………………………………………………………………………7

3.2  Választott tisztségéből, megbízatásaiból adódó kötelességek……………..8

3.3  A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok…8

3.4  Tiltó rendelkezések…………………………………………………………10

4.      A tanulók közösségei……………………………………………………………10

4.1  Az osztályközösség…………………………………………………………10

4.2  A diákkörök……………………………………………………………….11

4.3  Az iskolai diákönkormányzat …………………………………………….11

4.4  Az iskolai diákközgyűlés………………………………………………….. 12

5.      A tanulók és a szülők tájékoztatása………………………………………….. 12

6.      Az iskolai működés rendje…………………………………………………….14

6.1  A tanév rendje……………………………………………………………..14

6.2  Az intézmény nyitva tartása………………………………………………14

6.3  Az intézmény ügyeleti rendszabályai…………………………………….15

6.4  A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje……………………….16

6.5  A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében…………………………..17

6.6  A tanulók mulasztásának igazolása……………………………………….17

6.6.1       Késések………………………………………………………………17

6.6.2       Hiányzások…………………………………………………………..17

6.7  Tanórán kívüli foglalkozások………………………………………………19

6.8  A napközi otthonra és tanulószobára vonatkozó szabályok…………….20

6.9  Az iskolának és az iskola területéhez tartozó helyiségek használatának a rendje……………………………………………………………………….21

6.9.1       Az informatikai óráknak helyet biztosító teleház………………….21

6.9.2       A tornaterem használata……..……………………………………..22

6.9.3       Az öltözők, szertárak, konditermek használata……………………22

6.9.4       Az iskolai könyvtár használati rendje………………………………22

6.9.5       Az iskolához tartozó egyéb helyiségek használata…………………23

7.      A tanulók jutalmazásának elvei és formái……………………………………23

7.1  Tanuló által előállított termék, dolog díjazása……………………………24

8.      A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei……………………………………………………………………………..24

9.      Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába……….26

10.Záró rendelkezések…………………………………………………………….26

10.1        A házirend nyilvánossága………………………………………………26

10.2        A házirend elfogadásának és módosításának szabályai………………27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.A házirend célja és feladata, jogszerűségének alapja, hatálya

 

1.1  A házirend célja és feladata

A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

 

1.2 Jogszerűség alapja:

-       2003. LXV. törvény a Közoktatásról

-       2011.évi CXC tv.(Nkt)a Nemzeti köznevelésről

-       20/2012.(VIII.31)EMMI r.

 

1.2  Hatálya

a) Területi hatálya:

A házirend érvényes az intézmény teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvény az iskola szervezésében történik.

 

b) Személyi hatálya:

A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra, az intézmény minden dolgozójára továbbá a szülőkre, gondviselőkre és minden olyan személyre, aki az iskolában valamilyen szerződéses viszonyból származó ügyben tartózkodik a szerződésben foglaltak mértékében.

 

c) Időbeli hatálya:

A házirend érvényes a hatályba lépés napjától visszavonásig, illetve az iskola területére lépéstől annak elhagyásáig, továbbá az iskolán kívüli iskolai rendezvények alatt.

A házirend szabályait, előírásait célszerű minden évben felülvizsgálni, szükség esetén módosítani.

1.     A tanulói jogok

 

2.1 A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai, eljárási rendje

 

A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik.

Tankötelessé vált gyermek esetében elsődlegesen mindig az iskola körzetébe tartozó tanulókat vesszük fel, Fehérvárcsurgón kívüli tanulók szüleinek kérvényt kell benyújtaniuk. A kérelmet iktatjuk, s az iskola tagintézmény-vezetője öt munkanapon belül dönt a felvételről vagy elutasításról. Erről a szülőket írásban értesítjük. Kérések figyelembevétele alapján az igazgató dönt.

Az első osztályos tanulók felvétele során be kell mutatni a születési anyakönyvi kivonatot valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Felsőbb évfolyamokra történő tanulói felvételnél – az egyedi körülmények mérlegelése alapján, az osztályfőnök véleményének kikérésével – a tagintézmény-vezető dönt..

A tanulói jogviszony megszűnése a Ktv 75.§ eljárásrendje alapján történik

 

2.2  A tanulói jogok gyakorlása

Iskolánk minden tanulójának joga, hogy

·         biztonságos és egészséges környezetben tanuljon.

·         az óraközi szünetekben pihenjen.

·         tanórán kívül is sportolhasson.

·         térítés ellenében étkezést vegyen igénybe, szülője az önkormányzattól térítési díjkedvezményt kérjen.

·         képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken vegyen részt.

·         az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon kapja.

·         cselekvési szabadságát, önrendelkezési jogát és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák addig, amíg nem veszélyezteti mások jogainak érvényesülését.

·         szükség esetén pedagógiai szakszolgálathoz forduljon segítségért (logopédia, képességvizsgáló, nevelési tanácsadó).

·         napközi otthoni vagy tanulószobai ellátásban részesüljön.

·         válasszon a meghirdetett választható tantárgyak és foglalkozások közül.

·         szervezetten igénybe vegye az iskolai könyvtárt, az informatikai oktatás helyszínéül szolgáló teleházat és a tornatermet.

·         rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

·         hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz (tájékoztató füzet, faliújság, osztályfőnöki óra, diákönkormányzat).

·         tagja legyen iskolai és iskolán kívüli köröknek, szervezeteknek.

·         az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson szóban vagy írásban.

·         az intézményvezetőjének és pedagógusainak írásban feltett kérdésére 30 napon belül érdemi választ kapjon.

·         vallási, világnézeti meggyőződését tiszteletben tartsák.

·         jogai megsértése esetén eljárást indítson, és igénybe vegye a nyilvánosságot.

·         személyesen vagy a diákönkormányzat útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.

·         jogszabályban előírt feltételek mellett magántanuló lehessen vagy a tanórai foglalkozások való részvétele, a tantárgy tanulása vagy értékelése alól felmentsék.

·         az írásbeli beszámoltatás formájaként naponta kettőnél több témazárót ne kelljen megírnia.

·         írásbeli kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról.

·         választó és választható legyen a diákönkormányzatba.

·         érdekképviseletért, jogorvoslatért a diákönkormányzathoz forduljon.

·         faliújságot szerkesszen.

·         elsőtől nyolcadik évfolyamig joga van, hogy tankönyvei térítésmentesen álljanak rendelkezésére Nkt.95.§ (3). alapján 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, felmenő rendszerben.

·         A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét a Nkt. 46.§ (4). 2001. évi XXXVII. tv. Tpr 8. § (7)-(10) szabályozza.

 

Tanulói jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait!

 

 

 

3.A tanulói kötelességek teljesítése

 

3.1 A tanulói jogviszonnyal együtt járó kötelességek, elvárt viselkedési formák

 

Iskolánk minden tanulójának kötelessége, hogy

 • a felnőttek és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
 • részt vegyen a kötelező és az általa választott foglalkozásokon legalább egy tanéven keresztül.   A kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon, fegyelmezetten dolgozzon, tiszteletben tartva társaik tanuláshoz való jogát, egyikük sem zavarhatja az órát.
 • legjobb tudása szerint eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének.
 • felkészülten jelenje meg minden tanítási órán, ismétlődő házi feladat hiány vagy felszerelés hiány esetén a tagintézmény-vezető vagy az osztályfőnök magához kéretheti a szülőt, hogy megtudakolja a mulasztás okát, mert a nevelési egység megtörése a nevelés eredményét tönkre teszi.
 • mulasztását a következő órára pótolni kell, hosszabb hiányzás esetén a tanár által megadott időpontig.
 • az előírt felszereléseket, tanszereket és az ellenőrző könyvét köteles magánál tartani!
 • az ellenőrzőbe beírt osztályzatokat legalább 1 hetente, az egyéb bejegyzéseket azonnal alá kell íratni a szülőkkel. Az iskola bármilyen írásos üzenetének láttamozása a szülők kötelessége. Az ellenőrzés gyakori illetve huzamosabb hiánya esetén a tagintézmény-vezető vagy az osztályfőnök magához kéretheti a szülőt, hogy felhívja a figyelmüket mulasztásukra az együttműködés érdekében. A tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelenteni kell az osztályfőnöknek. Az első elvesztése osztályfőnöki figyelmeztetést, a következő tagintézmény-vezetői intőt von maga után.
 • betartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét.
 • az előírásoknak megfelelően használja az iskola helyiségeit, eszközeit, óvja azokat.
 • óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
 • sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket.
 • haladéktalanul jelentse a legközelebbi felnőttnek, ha veszélyhelyzetet vagy balesetet észlel.
 • az iskolai ünnepeken megfelelő öltözékben jelenjenek meg

§  fiúknak: fehér ing, sötét nadrág

§  leányoknak: fehér blúz, sötét szoknya (sötét nadrág)

 

·        egyénileg felelős a tantermek, a folyosók, a tornaterem, az iskolaudvar és az iskola környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a személyi tulajdon megőrzéséért, védelméért.

·         

3.2 Választott tisztségéből, megbízatásaiból adódó kötelességek

Hetesi kötelezettségek:

-        Megbízatása 1 hétre szól, az osztályfőnök jelöli ki.

-        Biztosítja a tanítás bizonyos feltételeit (tiszta  táblát, kréta, szellőztetés)

-        Felügyeli az osztályt a tanár megérkezéséig.

-        Jelenti a hiányzókat, az esetleges gondokat, rendellenességeket.

-        Ha a csengetés után 5 perccel nem érkezik meg a tantárgyat tanító pedagógus, megkeresi azt, vagy jelenti a tanári szobában és/vagy a tagintézmény vezetőnek

-        A tanítás után gondoskodik arról, hogy társai a tantermet rendben hagyják el, az utolsó óra után bezárják az ablakokat.

 

Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel őt megbízták, vagy amit elvállalt.

 

 

3.3 A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok

 

1.      A tanuló kötelessége, hogy:

·         óvja saját és társai testi épségét, egészségét;

·         elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket;

·         betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;

·         azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel;

·         azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült;

·         megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában;

·         rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.

 

2.   A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) technika, fizika, kémia, számítástechnika tanórákra vonatkozó külön szabályok:

·         a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;

·         a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, melegítő) kell viselniük;

·    a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, karkötőt, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót,

·    a tornatermet, az öltözőt a felügyelő tanár előtt el kell hagynia minden tanulónak.

·         tartsa be a taneszközök balesetmentes használatára vonatkozó előírásokat.

·    fizikai, kémiai számítástechnikai tantárgyi eszközöket a tanulók csak tanári felügyelettel használhatnak.

 

3.   A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézmény által egyeztetett időpontban iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Így:

Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:

·         fogászat: évente egy alkalommal,

·         belgyógyászati vizsgálat: 2 évente egy alkalommal,

·         szemészet: 2 évente egy alkalommal,

·         a tanulók testi fejlődésének mérése: 2 évente egy alkalommal.

Amennyiben az iskolaorvos szakorvosi vizsgálat szükségességére tesz írásbeli javaslatot, úgy a szülő köteles 2 héten belül további intézkedést tenni.

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalommal.

 

3.4 Tiltó rendelkezések

A tanulóknak tilos:

·         az iskola épületében – különösen tanítási órán – mobiltelefont, sétálómagnót vagy CD lejátszót használni, mobiltelefont a padon tárolni,

·         társai és tanárai törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, külön engedély  nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képeket illetve hangfelvételeket nem készíthet, fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet nem rögzíthet.

·         az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben, ezért tilos és jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így e cselekedet már első esetben is súlyos büntetéssel büntethető, vagy fegyelmi eljárás kezdeményezhető,

·         az iskola épületében valamint iskolai rendezvényeken, iskola által szervezett programokon dohányozni, szeszes italt, kábítószert fogyasztani és árusítani,

·         az iskola területére a saját és a tanulótársak épségét, egészségét veszélyeztető tárgyakat, tanulást akadályozó eszközöket, fegyvernek minősülő, vagy annak látszó tárgyat behozni,

·         az osztálytermek dekorálása során törvényben tiltott reklámokat, politikai szimbólumokat, önkényuralmi jelképeket kifüggeszteni, megjeleníteni,

·         mindenféle szerencse- és hazárdjátékot szervezni, lebonyolítani, abban részt venni, valamint árusítani.

 

4. A tanulók közösségei

 

 

4.1 Az osztályközösség

 

·         Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus - vezető – az osztályfőnök áll.

 • Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg:
  • egy fő képviselő az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.

4.2   A diákkörök

 

 • Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, énekkar, stb.
 • A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség, az iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
 • A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti.

·         Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.

 • A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük.

4.3 Az iskolai diákönkormányzat

 

 • A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
 • Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.
 • A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.
 • Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.

 

4.4 Az iskolai diákközgyűlés

Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.

 • A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév júniusában a diákönkormányzatot segítő nevelő a felelős.
 • Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
 • A diákközgyűlésen a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.

 

5. A tanulók és a szülők tájékoztatása

 

 • A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról
  • az iskola igazgatója
   • az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta,
   • a diákközgyűlésen tanévenként egy alkalommal,
   • a bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblán keresztül és eseti hirdetéseken folyamatosan tájékoztatja,
  • az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.
  • a napközis nevelők a napközis foglalkozásokon folyamatosan tájékoztatják.
 • A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten, ellenőrzőkönyvön keresztül írásban tájékoztatják.
 • Évente az első tájékoztató füzetet, ellenőrzőkönyvet a tanulók térítésmentesen kapják. A megsemmisült vagy megrongálódott tájékoztató füzetet, ellenőrzőkönyvet a tanuló köteles pótolni. A felelőtlenmegsemmisülés és a szándékos megsemmisítés elkerülése érdekében, ezt kérvényt mellékelve pótolhatja térítés ellenében.
 • A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel.
 • A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
  • az iskola igazgatója
 • a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésein,
 • a bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja,
  • az osztályfőnökök és a napközis nevelők:
  • az osztályok szülői értekezletén tájékoztatják.
 • A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról és tanulmányi eredményeiről az alábbi módon tájékoztatják:
  • szóban:
  • a szülői értekezleteken,
  • fogadó órákon,
  • alkalmanként előre megbeszélt időpontban.
  • írásban a tájékoztató füzetben, ellenőrzőkönyvben, valamint az első évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő lapokon, 2-8 évfolyamokon tanév végn a tanuló bizonyítványában

·         A szülői értekezlet és a fogadóórák időpontjait tanévenként az iskolaimunkaterv tartalmazza.

·         Az iskola pedagógiai programjáról a faliújságon elhelyezett példányból a szülők és a diákok egyaránt tájékozódhatnak.

·         A házirend egy példányát a szülők és a tanulók a beiratkozás során kézhez kapják. Ennek érdemi változásáról a szülőket és a diákokat az intézmény vezetője tájékoztatja.

Az intézményben elektronikus napló nincs.

 

·         A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel.

 

6. Az iskola működési rendje

 

 

6.1 A tanév rendje

a) A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A tanév általános rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév szorgalmi idejének előkészítése augusztus 20 -tól augusztus 31-ig tartó időszakban történik.

A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves munkatervben.

A tanév helyi rendjének elfogadása tantestületi értekezleten történik. Tantestületi értekezlet dönt az új tanév feladatairól, a pedagógiai program és a házirend módosításairól, valamint az éves munkaterv jóváhagyásáról.

b) A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az intézmény pedagógusai az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel.

A tanév helyi rendjét, a házirendet, a nyitva tartás és a felügyelet időpontjait az intézmény hirdetőtábláján ki kell függeszteni.

c ) A tanév helyi rendjében meghatározzuk különösen:

- az intézményi szintű rendezvények és ünnepségek módját és időpontját,

- a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját,

- a tanítási szünetek időpontját - a miniszter által meghatározott kereten belül,

 

6.2 Az intézmény nyitva tartása

Az iskola szorgalmi idő alatt munkanapokon hétfőtől péntekig 7.00 órától 16.30 óráig tart nyitva.  Ha a szülő kéri, a nyitva tartás 17.00 óráig van.

A tornaterem a programok függvényében 20.00-ig tarthat nyitva.

Szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódhat. Az intézményt szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - rendezvények hiányában - zárva kell tartani.

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt.

Az intézmény hivatalos ügyek intézésére tanítási napokon 7.30 órától 15.30 óráig van lehetőség, illetve a 15.30 utánra eső ügyintézést telefonon előre egyeztetni szükséges

6.3 Az intézmény ügyeleti rendszabályai

a) Tanuló az iskolában felügyelet nélkül nem tartózkodhat még az óraközi szünetben sem. Az intézmény ezért évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend és a munkabeosztás függvényében. Az ügyeleti rend beosztásáért az igazgató a felelős.

b) Az ügyeleti rendben beosztott, vagy a helyettesítésre kijelölt pedagógus felel az ügyeleti terület rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért.

c) Az intézmény a tanítási (foglalkozási) órák megkezdése előtt és után munkanapokon az alábbi pedagógus ügyeletet tartja a szülői igények figyelembe vételével: 7.30 órától 16.30óráig  - amennyiben a szülők nem igénylik a 17.00 óráig való felügyeletet .

d) A vezetők benntartózkodása: Az iskola nyitvatartási idején belül 8.00  és 15.30 között az igazgató vagy a középvezetők(osztályfőnöki munkaközösségi vezető, diákönkormányzatot segítő pedagógus)  közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. A 15.30-kor távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó napközis pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért.

 

6.4. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje

 

 • Az első tanítási óra 8.15 órakor kezdődik.  A tanulóknak 8.00-ig kell beérkezniük az iskolába.
 • 8.00 óra után a tanárt az osztályteremben várják a tanulók.
 • Az óraközi szünethez a tanulónak joga van, az órát vezető tanárnak ezt biztosítania kell.   
 • Csengetési rend:
   • 1. óra:      8.15 – 9.00
   • 2. óra:      9.15 – 10.00
   • 3. óra:    10.15 – 11.00
   • 4. óra:    11.10 – 11.55
   • 5. óra:    12.05 – 12.50
   • 6. óra:    12.55 - 13.40 

 

 • A napközis/tanulószobai foglalkozás időkerete: naponta 11.55-től 16.25 óráig.
 • A tanulók az első (tízórai szünet) és az 5. óra utáni a szünetet az osztályteremben, a többit jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a termekben és/vagy a földszinti aulában töltik ügyeletes tanárok felügyeletével.  Óraközi szünetben  két ügyeletes tanár az udvaron, a harmadik az épületben tartózkodik.
 • A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, felkészülten, a szükséges eszközökkel érkezzenek meg.
 • Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére Egy tanítási napon a tanuló maximum két dolgozatot írhat. Dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely betölti a 45 perces órát, illetve legalább 3 óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A pedagógus a dolgozatírás időpontját és témakörét előre köteles bejelenteni a tanulók számára.
 • A tanuló joga, hogy dolgozatát a beszedéstől számított 1 héten (5 tanítási napon) belül kijavítva megtekinthesse, a szülő joga, hogy fogadóórán gyermeke dolgozatába betekinthessen.
 • Határidőn túli értékelés esetén (igazolt hiányzás, ill. tanítási szünetet kivéve) a tanár és tanuló egyeztetése szükséges az érdemjegy beírását illetően.
 • A tanteremben tartott utolsó óra után a tanulók a székeket a padokra felteszik, a szemetet a padokból kiszedik. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tanteremben ne maradjon égve a villany, az ablakok pedig zárva legyenek.
 • Ebédelés előtt a táskát az erre kijelölt helyen (a napközis teremben vagy az aulában) hagyhatja a tanuló. Egyéb helyeken az iskola rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében táskát nem lehet hagyni.
 • Az órarendbe illesztett órákra, valamint a tanórán kívüli szervezett foglalkozásokra az Oktatási Törvény Végrehajtási Rendelete érvényes. Tanórákon kívüli, esti, hétvégi foglalkozásokat csak tanári felügyelettel szabad szervezni. A rendezvényeken résztvevő tanulókért és a programokért a szervező tanár  a felelős.                                                     
  • A tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényekről való távolmaradást a tanítási napok rendje szerint kell igazolni. Iskolánk tanulói részt vehetnek szakkör(ök), diákkörök munkájában, iskolai sport- és egyéb rendezvényeken, a művészeti iskola nyújtotta foglalkozásokon, hitoktatáson, osztálykiránduláson és minden egyéb iskolai rendezvényen. A szakkörbe való jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges, melyet a szülő a tájékoztató füzetbe jegyez be. A jelentkezés egész tanévre szól.
 • A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálás órarendbe illesztett időpontban kötelező jelleggel történik.

 

6.5 A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében

 

·         Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. Különösen figyelniük kell a padok tisztántartására, amennyiben ezt megszegik, kötelesek a padokat lemosni.

·         A tanulók által megrongált iskolai eszközöket a tanulók szüleinek ki kell fizetni, meg kell javíttatni. Amennyiben az iskolaigazgató felszólítására ez nem történik meg, az ügyben a község jegyzője jár el.

·         A mosdók nem rendeltetés szerinti használatát a mosdó kitakarításával büntetjük az iskolában.

 • Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskola diákönkormányzati munkaterve tartalmazza.

 

6.6 A tanulók mulasztásának igazolása

6.6.1 Késések:

A tanuló becsengetés utáni érkezése késésnek minősül A késések csak indokolt esetben igazolhatók. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak (szülői / nevelői igazolás, közlekedési akadály), vagy igazolatlannak minősül az osztálynaplóba bejegyzi. Több igazolatlan késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő igazolatlan hiányzásnak minősül.

 

6.6.2 Hiányzások

 

·         A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell. A tanuló betegsége esetén igazolást orvos adhat.

·         A szülő köteles a hiányzás első napján értesíteni az iskolát a hiányzás tényéről telefonon vagy személyesen. A menzás illetve tanulószobás tanulók esetében a szülő köteles a hiányzás első napján értesíteni az iskolát a hiányzás tényéről telefonon reggel 8 óráig; amennyiben ez nem történik meg, a menzai térítési díjat a hiányzás napjára is köteles a szülő kifizetni.

·         A szülő egy tanév folyamán gyermekének összesen három nap hiányzását igazolhatja (ez indokolt esetben lehet 3 összefüggő nap is).

 • A szülő a tanuló távolmaradását 1 napra az osztályfőnöktől, több napra az igazgatótól kérheti írásban.
 • Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatnia a mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, az osztályfőnöki órán vagy az osztályfőnök által tartott órán, de legkésőbb öt tanítási napon belül.
 • A tanuló három napon túli mulasztás esetén orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhatja mulasztását.
 • A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.
 • A napközi foglakozásról és a tanulószobáról a tanuló a szülő írásbeli kérése alapján maradhat távol.
 • Ha a távolmaradásról a tanuló nem hoz igazolást, a mulasztás igazolatlan. Első igazolatlan mulasztásról az iskola igazgatója értesíti a tanuló szüleit, és felhívja figyelmüket a rendszeres iskolába járás kötelezettségére, és arra, ha az igazolatlan órák száma meghaladja az 5-öt, akkor az iskola igazgatója illetékes jegyzőnél szabálysértési eljárást kezdeményez. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a Családsegítő Szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
 • Ha a tanuló mulasztása egy tanítási évben meghaladja a 250 tanórát vagy egyes tantárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át, akkor osztályzatot a magasabb jogszabályoknak megfelelően csak a nevelőtestület által engedélyezett osztályozó vizsgán kaphat.
 • Ha a tanuló ötven tanóra igazolatlan hiányzást gyűjt össze, ennek esetében a nevelőtestület megvonhatja az osztályozó vizsga lehetőségét, és az évfolyam megismétlésére kötelezheti a tanulót.

 

6.7 Tanórán kívüli foglalkozások

 

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi:

·   Napközi otthon, tanulószoba.

·   Diákétkeztetés.

·   Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások

·   Iskolai sportkör.

·   Szakkörök. Versenyek, vetélkedők, bemutatók.

·   Kirándulások.

·   Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Szabadidős foglalkozások.

·   Iskolai könyvtár.

·   Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata

·         Hit- és vallásoktatás.

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.

1.      A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.

2.      Az iskolaorvos és a védőnő javaslata alapján a tanulók gyógytestnevelésre járnak. Amennyiben a szülő ezt a javaslat alapján kéri gyermeke számára, a foglalkozásokon való részvétel kötelező, a hiányzásokat igazolni kell. Az itt összegyűlt hiányzások beleszámítanak a tanulók hiányzásainak számába.

3.      A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell.

4.      Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon a nyitvatartási rendnek megfelelően működik. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.

 

6.8 A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok

 

 • A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik.
 • A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra tanévenként előre minden év májusában,

illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. A szülő tanév elején és tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.

 • A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén –külön tízórai és ebéd (menza) biztosítható. A megállapított étkezési térítési díjat az óvodában kell befizetni.
 • A főétkezés időpontja: 13.00 -13.45-ig.
 • A napközis foglalkozások és a tanulószobai foglalkozás délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.30 óráig tartanak.
 • A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.

·         A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő írásbeli kérelme alapján távozhat el.

·         Csendes tanulás idején a gyerekek elkészítik házi feladatukat, ha marad idejük, szóbeli

·         készüléssel folytatják a munkát. A napközis nevelő külön feladatokat ad azoknak a tanulóknak, akiknek kevés a házi feladatuk. A szakkörre járó tanulók esetében a házi feladatok elkészítésére nem mindig jut idő.

 

6.9 Az iskolának és az iskola területéhez tartozó helyiségek használatának a rendje

 

      Az iskola helyiségeit, udvarát, berendezési tárgyait, eszközeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvást szem előtt tartva kell használni, ügyelve a közösségi tulajdon védelmére, az energiatakarékos használatra, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartására! Az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak felnőtt engedélyével és felügyeletével használhatják a tanulók.

      A tanítási szünetekben (pl.: nyári szünet, munkaszüneti napok) az iskola helyiségei nem használhatóak.

      A használati rendhez kapcsolódó külön szabályok:

6.9.1 Az informatikai óráknak helyet biztosító teleházban:

•A szaktanár feladata:

          a számítógépek működőképességének biztosítása,

          a szaktantermet – tanórán kívül – mindig zárva tartja.

          A tanulókra vonatkozó előírások

          csak engedéllyel léphetnek be,

          a teremben a balesetveszély miatt (elektromos eszközök) és a berendezés nagy értéke miatt fegyelmezetten kell viselkedni,

          másik tanuló munkáját nem szabad zavarni, mindenki csak a saját gépével munkálkodhat,

          saját háttértár (floppy, CD, flash-drive) csak engedéllyel használható, internetről csak engedélyezett anyag tölthető le,

          a számítógépet abban az állapotban kell otthagyni ahogy volt, nem telepíthető más program, s nem törölhető vagy változtatható a már meglévő program,

          nem állítható át a gépeken se a tapéta, se a háttér, se a képernyőkímélő, se az asztal tartalma,

          nem változtathatók meg a kapcsolódó perifériák,

          probléma esetén a tanárnak kell szólni.

      A teleházat a szaktanár nyitja és zárja. A tanulók kizárólag a szaktanár jelenlétében mehetnek be, s használhatják az ott lévő gépeket. Tanóra végén a szaktanár előtt távoznak.

 

6.9.2 A tornaterem használata:

          A testnevelési órákon a tanulók kötelessége önmaguk és társaik testi épségét védő

szabályokat és tanári utasításokat betartani.

            A testnevelés órákon az utcai ruházat helyett a testnevelő tanár által előírt sportfelszerelésben jelenhetnek meg a tanulók.

          Balesetvédelmi okból ékszert nem viselhetnek a tanulók. Az ékszereket az óra megkezdése előtt a testnevelőnek lehet átadni, aki  zárható helyre teszi el és óra után adja vissza a tanulónak.

          Szintén balesetvédelmi okokból a tanulók hosszú hajukat kötelesek összefogni.

          A tornateremben tanári felügyelet nélkül nem lehet tartózkodni. A testnevelési órákra becsöngetéskor a tornaterem ajtaja előtt, vagy az kötelesek gyülekezni a tanulók.

6.9.3  Az öltözők, szertárak, konditermek használata:

          Az öltözőkben higiéniai okokból sem ajánlott az étkezés.

          A szertárból csak a kijelölt felelősök vihetik ki a szereket. Óra végén az ő feladatuk helyretenni azokat.

          A testnevelésóra, sportfoglalkozás után a tornatermet és az öltözőket tisztán, rendben kell hagyni, mely az óravezető tanár felelőssége.

6.9.4 Az iskolai könyvtár használati rendje

            Az iskola minden tanulója használhatja az iskola könyvtárának állományát. A könyvtár minden tanítási napon a tanévkezdéskor megállapított időpontban tart nyitva. Az elmélyült könyvtári munka csendet, nyugalmat és fegyelmet igényel. Ennek érdekében kell betartani az alábbi szabályokat:

          Az állomány védelme érdekében a könyvtárban ételt és italt nem szabad fogyasztani.

          A kézikönyvtár könyveit csak helyben használhatóak.

          A kölcsönzési határidő két hét . A határidő egyszer hosszabbítható. A kikölcsönzött könyveket legkésőbb a tanév befejezése előtt 10 nappal köteles mindenki visszavinni a könyvtárosnak.

          Amennyiben a könyv elveszett, kölcsönzője köteles pótlásáról vagy  akár megtérítéséről gondoskodni.

 

6.9.5 Az iskolához tartozó egyéb helyiségek használata:

          A Diákönkormányzat díjmentesen használhatja az iskola helyiségeit.

          Az ebédlőben a tanuló köteles betartani az ebédeltető tanár utasításait a nyugodt és kulturált étkezés érdekében.

Tízórai 9.00-kor, ebéd 13.00-tól,uzsonna 15.00 órától biztosított.

Tanítási órákon, egyéb foglalkozásokon étkezni, inni nem szabad.

 

7. A tanulók jutalmazásának elvei és formái

 

A tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi, sport és kulturális munkájában elért jó eredményeket jutalmazzuk és mások elé példaként állítjuk.

 • A jutalmazás formái és fokozatai:
 • Iskolai versenyen résztvevő tanuló jutalmazásának formájáról a szaktanár dönt.
 •  Az a tanuló, aki területi vagy egyszerre megyei versenyre tovább jut, szaktanári dicséretben részesülhet.
 •  Területi illetve megyei versenyen jó eredményt elért tanuló a szaktanár javaslata alapján osztályfőnöki dicséretet kaphat.
 •  Területi illetve megyei versenyről tovább jutó tanuló a szaktanár javaslata alapján igazgatói dicséretet kaphat.
 •  Országos versenyen szereplő tanuló a szaktanár javaslata alapján nevelőtestületi dicséretet kaphat.
 • Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén:
  • szaktárgyi teljesítményért,
  • példamutató magatartásért,
  • kiemelkedő szorgalomért,

·         dicséretben részesíthetők, illetve oklevelet és könyvjutalmat is kaphatnak.

 • A könyvjutalmak fedezetéhez az iskolai költségvetés járul hozzá.
 • A szaktárgyi, kulturális vagy sportversenyeken több éven át kimagasló eredményt elért tanuló a Dr. Schwanner László alapítvány …. jutalmazásra javasolható. Odaítéléséről a nevelőtestület és az alapítvány kuratóriuma  dönt adiákönkormányzat és az osztályfőnök javaslata alapján. Átadása a tanévzáró ünnepélyen történik.
 • Minden tanévben, a kiemelkedő teljesítményt nyújtott tanulók fényképéből, tablót készítünk „Akikre büszkék vagyunk” címmel.
 • A dicséreteket a tájékoztató füzetbe és az osztálynaplóba is be kell jegyezni. Az év végi
 • igazgatói és nevelőtestületi dicséretek a bizonyítványba is beírásra kerülnek.
 • A tanulók órai munkáját, szorgalmi feladatait a nevelők a gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve értékelik.

Bővebben lásd az iskola Pedagógiai Programjában!

 

7.1 Tanuló által előállított termék, dolog díjazása  Nkt. 46.§ (9)-(11)

A tanulók által elkészített termékek értékesítése során keletkezett hasznot az iskolának meg kell osztania a tanulóval. A tanulóknak kifizetett összeget az adott dolog elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell szétosztani. Az egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai foglalkozást vezető nevelő javaslata alapján, az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola vezetője dönt

 

8. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

 

Az a tanuló,

 • aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi,
 • aki a házirend előírásait megszegi,
 • fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető.

            A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés nevelési eszköz, alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelezettségszegés súlyát. A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés nem lehet megtorló vagy megalázó, testi fenyítést alkalmazni tilos.

 • Ha a tanuló kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi fegyelmező intézkedésben részesíthető. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek:
  • szóbeli figyelmeztetés,
  • szaktanári írásbeli figyelmeztetés,
  • napközis nevelői írásbeli figyelmeztetés,
  • osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés,
  • osztályfőnöki megrovás,
  • igazgatói figyelmeztetés,
  • igazgatói megrovás,
  • tantestületi figyelmeztetés,
  • tantestületi megrovás.
 • Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
 • Az írásbeli figyelmeztetésről, intésről, a megrovásról a szülő a tájékoztató füzeten keresztül értesül.
 • A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
  • a felnőttekkel és társaival szembeni agresszió, megverés, bántalmazás;
  • az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása és azok terjesztése;
  • a szándékos károkozás;
  • az iskola nevelői, alkalmazottai és a tanulótársak emberi méltóságának megsértése;
  • lopás;
  • nagyobb közösséget érintő szándékos félrevezetéssel való fenyegetés;
  • ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek.
 • A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.A fegyelmi büntetés lehet:
  • tantestületi megrovás;
  • áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába.
 • A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg.
 • Bővebben lásd az iskola Pedagógiai Programjában, valamint  az Szmsz –ben!

 

9. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába

 

A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközök, felszerelések mellett más dolgokat, nagyobb értékű tárgyakat (mobiltelefon, ékszer, kerékpár, értékes óra stb.) valamint nagyobb összegű pénzt csak saját felelősségükre hozhatnak be! A mobiltelefon tanórai és egyéb foglalkozáson való használata nem engedélyezett, tilos! Amennyiben ezt a tanuló mégis megszegi, köteles azt leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal értéktárgyát a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben az iskola csak a szülőnek adja át.

1.      A tanulók az iskolába saját felelősségükre kerékpárral is járhatnak. A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén, a megfelelő módon kell tárolni.

1.      A tanulók rágózása, a szotyizás stb. az iskola területén tilos, mert balesetveszélyes, és mint hulladék szennyezi az eszközöket, a felszereléseket.

 

 

10. Záró rendelkezések

 

10.1 A házirend nyilvánossága

 

 • A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak, stb.) meg kell ismernie.
 • A házirend egy-egy példánya megtekinthető
  • az iskola irattárában
  • az iskola nevelői szobájában
  • az iskola igazgatójánál
  • a diákönkormányzatot segítő nevelőnél
  • az iskolai szülői szervezet vezetőjénél.
 • A házirendet – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő beiratkozáskor a szülőkkel meg kell ismertetni.
 • Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:
  • a tanulókat osztályfőnöki órán;
  • a szülőket szülői értekezleten.
 • A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
  • a tanulókkal osztályfőnöki órán;
  • a szülőkkel szülői értekezleten.
 • A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől előre egyeztetett időpontban.

 

 

10.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

 

 • A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.
 • A házirend tervezetét megvitatják a harmadik-nyolcadik évfolyamos osztályok és véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzatához. A diákönkormányzat a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját.
 • A házirend tervezetét megvitatja a nevelőközösség, és véleményét eljuttatja az iskola igazgatójához.
 • A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői munkaközösség véleményét.
 • Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők, véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat egyetértését, valamint a szülői munkaközösség véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.
 • A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, ………………jóváhagyásával lép hatályba.
 • Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat vagy a szülői munkaközösség.
 • A házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Gróf Károlyi József Tagiskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása

 

Az iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat … év … hó … napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett.

 

Kelt:

                                                                                  ……………………………………

                                                                                   iskolai diákönkormányzat vezetője

 

 

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

 

 

Az iskolai házirendet a szülői munkaközösség … év … hó … napján tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta.

 

Kelt:

                                                                                  ……………………………………

                                                                                     szülői munkaközösség vezetője

 

 

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

 

 

Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete … év … hó … napján tartott ülésén elfogadta.

 

Kelt:

                                                                                  ……………………………………

                                                                                                          igazgató

 

 

 

Záró rendelkezések

 

Ez a házirend … év … hó … napján – az iskola fenntartójának jóváhagyásával – lépett hatályba.

 

 

 

Kelt:…                                                                                                          igazgató

P.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁZIREND

 

amely a

Gróf Károlyi József Tagiskola

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza
a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

 

 

 

 

 

 

2013.

 


TARTALOM

 

1.      A házirend célja és feladata, jogszerűségének alapja, hatálya………………..4

1.1  A házirend célja és feladata………………………………………………..4

1.2  Jogszerűség alapja………………………………………………………….4

1.3  Hatálya………………………………………………………………………4

2.      A tanulói jogok…………………………………………………………………..5

2.1  A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai, eljárási rendje…………………………………………………………………………5

2.2  A tanulói jogok gyakorlása…………………………………………………5

3.      A tanulói kötelességek teljesítése………………………………………………...7

3.1  A tanulói jogviszonnyal együtt járó kötelességek, elvárt viselkedési formák………………………………………………………………………7

3.2  Választott tisztségéből, megbízatásaiból adódó kötelességek……………..8

3.3  A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok…8

3.4  Tiltó rendelkezések…………………………………………………………10

4.      A tanulók közösségei……………………………………………………………10

4.1  Az osztályközösség…………………………………………………………10

4.2  A diákkörök……………………………………………………………….11

4.3  Az iskolai diákönkormányzat …………………………………………….11

4.4  Az iskolai diákközgyűlés………………………………………………….. 12

5.      A tanulók és a szülők tájékoztatása………………………………………….. 12

6.      Az iskolai működés rendje…………………………………………………….14

6.1  A tanév rendje……………………………………………………………..14

6.2  Az intézmény nyitva tartása………………………………………………14

6.3  Az intézmény ügyeleti rendszabályai…………………………………….15

6.4  A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje……………………….16

6.5  A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében…………………………..17

6.6  A tanulók mulasztásának igazolása……………………………………….17

6.6.1       Késések………………………………………………………………17

6.6.2       Hiányzások…………………………………………………………..17

6.7  Tanórán kívüli foglalkozások………………………………………………19

6.8  A napközi otthonra és tanulószobára vonatkozó szabályok…………….20

6.9  Az iskolának és az iskola területéhez tartozó helyiségek használatának a rendje……………………………………………………………………….21

6.9.1       Az informatikai óráknak helyet biztosító teleház………………….21

6.9.2       A tornaterem használata……..……………………………………..22

6.9.3       Az öltözők, szertárak, konditermek használata……………………22

6.9.4       Az iskolai könyvtár használati rendje………………………………22

6.9.5       Az iskolához tartozó egyéb helyiségek használata…………………23

7.      A tanulók jutalmazásának elvei és formái……………………………………23

7.1  Tanuló által előállított termék, dolog díjazása……………………………24

8.      A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei……………………………………………………………………………..24

9.      Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába……….26

10.Záró rendelkezések…………………………………………………………….26

10.1        A házirend nyilvánossága………………………………………………26

10.2        A házirend elfogadásának és módosításának szabályai………………27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.A házirend célja és feladata, jogszerűségének alapja, hatálya

 

1.1  A házirend célja és feladata

A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

 

1.2 Jogszerűség alapja:

-       2003. LXV. törvény a Közoktatásról

-       2011.évi CXC tv.(Nkt)a Nemzeti köznevelésről

-       20/2012.(VIII.31)EMMI r.

 

1.2  Hatálya

a) Területi hatálya:

A házirend érvényes az intézmény teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvény az iskola szervezésében történik.

 

b) Személyi hatálya:

A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra, az intézmény minden dolgozójára továbbá a szülőkre, gondviselőkre és minden olyan személyre, aki az iskolában valamilyen szerződéses viszonyból származó ügyben tartózkodik a szerződésben foglaltak mértékében.

 

c) Időbeli hatálya:

A házirend érvényes a hatályba lépés napjától visszavonásig, illetve az iskola területére lépéstől annak elhagyásáig, továbbá az iskolán kívüli iskolai rendezvények alatt.

A házirend szabályait, előírásait célszerű minden évben felülvizsgálni, szükség esetén módosítani.

1.     A tanulói jogok

 

2.1 A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai, eljárási rendje

 

A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik.

Tankötelessé vált gyermek esetében elsődlegesen mindig az iskola körzetébe tartozó tanulókat vesszük fel, Fehérvárcsurgón kívüli tanulók szüleinek kérvényt kell benyújtaniuk. A kérelmet iktatjuk, s az iskola tagintézmény-vezetője öt munkanapon belül dönt a felvételről vagy elutasításról. Erről a szülőket írásban értesítjük. Kérések figyelembevétele alapján az igazgató dönt.

Az első osztályos tanulók felvétele során be kell mutatni a születési anyakönyvi kivonatot valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Felsőbb évfolyamokra történő tanulói felvételnél – az egyedi körülmények mérlegelése alapján, az osztályfőnök véleményének kikérésével – a tagintézmény-vezető dönt..

A tanulói jogviszony megszűnése a Ktv 75.§ eljárásrendje alapján történik

 

2.2  A tanulói jogok gyakorlása

Iskolánk minden tanulójának joga, hogy

·         biztonságos és egészséges környezetben tanuljon.

·         az óraközi szünetekben pihenjen.

·         tanórán kívül is sportolhasson.

·         térítés ellenében étkezést vegyen igénybe, szülője az önkormányzattól térítési díjkedvezményt kérjen.

·         képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken vegyen részt.

·         az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon kapja.

·         cselekvési szabadságát, önrendelkezési jogát és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák addig, amíg nem veszélyezteti mások jogainak érvényesülését.

·         szükség esetén pedagógiai szakszolgálathoz forduljon segítségért (logopédia, képességvizsgáló, nevelési tanácsadó).

·         napközi otthoni vagy tanulószobai ellátásban részesüljön.

·         válasszon a meghirdetett választható tantárgyak és foglalkozások közül.

·         szervezetten igénybe vegye az iskolai könyvtárt, az informatikai oktatás helyszínéül szolgáló teleházat és a tornatermet.

·         rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

·         hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz (tájékoztató füzet, faliújság, osztályfőnöki óra, diákönkormányzat).

·         tagja legyen iskolai és iskolán kívüli köröknek, szervezeteknek.

·         az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson szóban vagy írásban.

·         az intézményvezetőjének és pedagógusainak írásban feltett kérdésére 30 napon belül érdemi választ kapjon.

·         vallási, világnézeti meggyőződését tiszteletben tartsák.

·         jogai megsértése esetén eljárást indítson, és igénybe vegye a nyilvánosságot.

·         személyesen vagy a diákönkormányzat útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.

·         jogszabályban előírt feltételek mellett magántanuló lehessen vagy a tanórai foglalkozások való részvétele, a tantárgy tanulása vagy értékelése alól felmentsék.

·         az írásbeli beszámoltatás formájaként naponta kettőnél több témazárót ne kelljen megírnia.

·         írásbeli kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról.

·         választó és választható legyen a diákönkormányzatba.

·         érdekképviseletért, jogorvoslatért a diákönkormányzathoz forduljon.

·         faliújságot szerkesszen.

·         elsőtől nyolcadik évfolyamig joga van, hogy tankönyvei térítésmentesen álljanak rendelkezésére Nkt.95.§ (3). alapján 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, felmenő rendszerben.

·         A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét a Nkt. 46.§ (4). 2001. évi XXXVII. tv. Tpr 8. § (7)-(10) szabályozza.

 

Tanulói jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait!

 

 

 

3.A tanulói kötelességek teljesítése

 

3.1 A tanulói jogviszonnyal együtt járó kötelességek, elvárt viselkedési formák

 

Iskolánk minden tanulójának kötelessége, hogy

 • a felnőttek és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
 • részt vegyen a kötelező és az általa választott foglalkozásokon legalább egy tanéven keresztül.   A kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon, fegyelmezetten dolgozzon, tiszteletben tartva társaik tanuláshoz való jogát, egyikük sem zavarhatja az órát.
 • legjobb tudása szerint eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének.
 • felkészülten jelenje meg minden tanítási órán, ismétlődő házi feladat hiány vagy felszerelés hiány esetén a tagintézmény-vezető vagy az osztályfőnök magához kéretheti a szülőt, hogy megtudakolja a mulasztás okát, mert a nevelési egység megtörése a nevelés eredményét tönkre teszi.
 • mulasztását a következő órára pótolni kell, hosszabb hiányzás esetén a tanár által megadott időpontig.
 • az előírt felszereléseket, tanszereket és az ellenőrző könyvét köteles magánál tartani!
 • az ellenőrzőbe beírt osztályzatokat legalább 1 hetente, az egyéb bejegyzéseket azonnal alá kell íratni a szülőkkel. Az iskola bármilyen írásos üzenetének láttamozása a szülők kötelessége. Az ellenőrzés gyakori illetve huzamosabb hiánya esetén a tagintézmény-vezető vagy az osztályfőnök magához kéretheti a szülőt, hogy felhívja a figyelmüket mulasztásukra az együttműködés érdekében. A tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelenteni kell az osztályfőnöknek. Az első elvesztése osztályfőnöki figyelmeztetést, a következő tagintézmény-vezetői intőt von maga után.
 • betartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét.
 • az előírásoknak megfelelően használja az iskola helyiségeit, eszközeit, óvja azokat.
 • óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
 • sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket.
 • haladéktalanul jelentse a legközelebbi felnőttnek, ha veszélyhelyzetet vagy balesetet észlel.
 • az iskolai ünnepeken megfelelő öltözékben jelenjenek meg

§  fiúknak: fehér ing, sötét nadrág

§  leányoknak: fehér blúz, sötét szoknya (sötét nadrág)

 

·        egyénileg felelős a tantermek, a folyosók, a tornaterem, az iskolaudvar és az iskola környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a személyi tulajdon megőrzéséért, védelméért.

·         

3.2 Választott tisztségéből, megbízatásaiból adódó kötelességek

Hetesi kötelezettségek:

-        Megbízatása 1 hétre szól, az osztályfőnök jelöli ki.

-        Biztosítja a tanítás bizonyos feltételeit (tiszta  táblát, kréta, szellőztetés)

-        Felügyeli az osztályt a tanár megérkezéséig.

-        Jelenti a hiányzókat, az esetleges gondokat, rendellenességeket.

-        Ha a csengetés után 5 perccel nem érkezik meg a tantárgyat tanító pedagógus, megkeresi azt, vagy jelenti a tanári szobában és/vagy a tagintézmény vezetőnek

-        A tanítás után gondoskodik arról, hogy társai a tantermet rendben hagyják el, az utolsó óra után bezárják az ablakokat.

 

Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel őt megbízták, vagy amit elvállalt.

 

 

3.3 A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok

 

1.      A tanuló kötelessége, hogy:

·         óvja saját és társai testi épségét, egészségét;

·         elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket;

·         betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;

·         azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel;

·         azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült;

·         megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában;

·         rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.

 

2.   A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) technika, fizika, kémia, számítástechnika tanórákra vonatkozó külön szabályok:

·         a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;

·         a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, melegítő) kell viselniük;

·    a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, karkötőt, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót,

·    a tornatermet, az öltözőt a felügyelő tanár előtt el kell hagynia minden tanulónak.

·         tartsa be a taneszközök balesetmentes használatára vonatkozó előírásokat.

·    fizikai, kémiai számítástechnikai tantárgyi eszközöket a tanulók csak tanári felügyelettel használhatnak.

 

3.   A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézmény által egyeztetett időpontban iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Így:

Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:

·         fogászat: évente egy alkalommal,

·         belgyógyászati vizsgálat: 2 évente egy alkalommal,

·         szemészet: 2 évente egy alkalommal,

·         a tanulók testi fejlődésének mérése: 2 évente egy alkalommal.

Amennyiben az iskolaorvos szakorvosi vizsgálat szükségességére tesz írásbeli javaslatot, úgy a szülő köteles 2 héten belül további intézkedést tenni.

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalommal.

 

3.4 Tiltó rendelkezések

A tanulóknak tilos:

·         az iskola épületében – különösen tanítási órán – mobiltelefont, sétálómagnót vagy CD lejátszót használni, mobiltelefont a padon tárolni,

·         társai és tanárai törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, külön engedély  nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képeket illetve hangfelvételeket nem készíthet, fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet nem rögzíthet.

·         az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben, ezért tilos és jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így e cselekedet már első esetben is súlyos büntetéssel büntethető, vagy fegyelmi eljárás kezdeményezhető,

·         az iskola épületében valamint iskolai rendezvényeken, iskola által szervezett programokon dohányozni, szeszes italt, kábítószert fogyasztani és árusítani,

·         az iskola területére a saját és a tanulótársak épségét, egészségét veszélyeztető tárgyakat, tanulást akadályozó eszközöket, fegyvernek minősülő, vagy annak látszó tárgyat behozni,

·         az osztálytermek dekorálása során törvényben tiltott reklámokat, politikai szimbólumokat, önkényuralmi jelképeket kifüggeszteni, megjeleníteni,

·         mindenféle szerencse- és hazárdjátékot szervezni, lebonyolítani, abban részt venni, valamint árusítani.

 

4. A tanulók közösségei

 

 

4.1 Az osztályközösség

 

·         Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus - vezető – az osztályfőnök áll.

 • Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg:
  • egy fő képviselő az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.

4.2   A diákkörök

 

 • Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, énekkar, stb.
 • A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség, az iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
 • A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti.

·         Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.

 • A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük.

4.3 Az iskolai diákönkormányzat

 

 • A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
 • Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.
 • A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.
 • Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.

 

4.4 Az iskolai diákközgyűlés

Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.

 • A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév júniusában a diákönkormányzatot segítő nevelő a felelős.
 • Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
 • A diákközgyűlésen a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.

 

5. A tanulók és a szülők tájékoztatása

 

 • A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról
  • az iskola igazgatója
   • az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta,
   • a diákközgyűlésen tanévenként egy alkalommal,
   • a bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblán keresztül és eseti hirdetéseken folyamatosan tájékoztatja,
  • az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.
  • a napközis nevelők a napközis foglalkozásokon folyamatosan tájékoztatják.
 • A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten, ellenőrzőkönyvön keresztül írásban tájékoztatják.
 • Évente az első tájékoztató füzetet, ellenőrzőkönyvet a tanulók térítésmentesen kapják. A megsemmisült vagy megrongálódott tájékoztató füzetet, ellenőrzőkönyvet a tanuló köteles pótolni. A felelőtlenmegsemmisülés és a szándékos megsemmisítés elkerülése érdekében, ezt kérvényt mellékelve pótolhatja térítés ellenében.
 • A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel.
 • A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
  • az iskola igazgatója
 • a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésein,
 • a bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja,
  • az osztályfőnökök és a napközis nevelők:
  • az osztályok szülői értekezletén tájékoztatják.
 • A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról és tanulmányi eredményeiről az alábbi módon tájékoztatják:
  • szóban:
  • a szülői értekezleteken,
  • fogadó órákon,
  • alkalmanként előre megbeszélt időpontban.
  • írásban a tájékoztató füzetben, ellenőrzőkönyvben, valamint az első évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő lapokon, 2-8 évfolyamokon tanév végn a tanuló bizonyítványában

·         A szülői értekezlet és a fogadóórák időpontjait tanévenként az iskolaimunkaterv tartalmazza.

·         Az iskola pedagógiai programjáról a faliújságon elhelyezett példányból a szülők és a diákok egyaránt tájékozódhatnak.

·         A házirend egy példányát a szülők és a tanulók a beiratkozás során kézhez kapják. Ennek érdemi változásáról a szülőket és a diákokat az intézmény vezetője tájékoztatja.

Az intézményben elektronikus napló nincs.

 

·         A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel.

 

6. Az iskola működési rendje

 

 

6.1 A tanév rendje

a) A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A tanév általános rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév szorgalmi idejének előkészítése augusztus 20 -tól augusztus 31-ig tartó időszakban történik.

A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves munkatervben.

A tanév helyi rendjének elfogadása tantestületi értekezleten történik. Tantestületi értekezlet dönt az új tanév feladatairól, a pedagógiai program és a házirend módosításairól, valamint az éves munkaterv jóváhagyásáról.

b) A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az intézmény pedagógusai az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel.

A tanév helyi rendjét, a házirendet, a nyitva tartás és a felügyelet időpontjait az intézmény hirdetőtábláján ki kell függeszteni.

c ) A tanév helyi rendjében meghatározzuk különösen:

- az intézményi szintű rendezvények és ünnepségek módját és időpontját,

- a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját,

- a tanítási szünetek időpontját - a miniszter által meghatározott kereten belül,

 

6.2 Az intézmény nyitva tartása

Az iskola szorgalmi idő alatt munkanapokon hétfőtől péntekig 7.00 órától 16.30 óráig tart nyitva.  Ha a szülő kéri, a nyitva tartás 17.00 óráig van.

A tornaterem a programok függvényében 20.00-ig tarthat nyitva.

Szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódhat. Az intézményt szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - rendezvények hiányában - zárva kell tartani.

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt.

Az intézmény hivatalos ügyek intézésére tanítási napokon 7.30 órától 15.30 óráig van lehetőség, illetve a 15.30 utánra eső ügyintézést telefonon előre egyeztetni szükséges

6.3 Az intézmény ügyeleti rendszabályai

a) Tanuló az iskolában felügyelet nélkül nem tartózkodhat még az óraközi szünetben sem. Az intézmény ezért évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend és a munkabeosztás függvényében. Az ügyeleti rend beosztásáért az igazgató a felelős.

b) Az ügyeleti rendben beosztott, vagy a helyettesítésre kijelölt pedagógus felel az ügyeleti terület rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért.

c) Az intézmény a tanítási (foglalkozási) órák megkezdése előtt és után munkanapokon az alábbi pedagógus ügyeletet tartja a szülői igények figyelembe vételével: 7.30 órától 16.30óráig  - amennyiben a szülők nem igénylik a 17.00 óráig való felügyeletet .

d) A vezetők benntartózkodása: Az iskola nyitvatartási idején belül 8.00  és 15.30 között az igazgató vagy a középvezetők(osztályfőnöki munkaközösségi vezető, diákönkormányzatot segítő pedagógus)  közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. A 15.30-kor távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó napközis pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért.

 

6.4. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje

 

 • Az első tanítási óra 8.15 órakor kezdődik.  A tanulóknak 8.00-ig kell beérkezniük az iskolába.
 • 8.00 óra után a tanárt az osztályteremben várják a tanulók.
 • Az óraközi szünethez a tanulónak joga van, az órát vezető tanárnak ezt biztosítania kell.   
 • Csengetési rend:
   • 1. óra:      8.15 – 9.00
   • 2. óra:      9.15 – 10.00
   • 3. óra:    10.15 – 11.00
   • 4. óra:    11.10 – 11.55
   • 5. óra:    12.05 – 12.50
   • 6. óra:    12.55 - 13.40 

 

 • A napközis/tanulószobai foglalkozás időkerete: naponta 11.55-től 16.25 óráig.
 • A tanulók az első (tízórai szünet) és az 5. óra utáni a szünetet az osztályteremben, a többit jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a termekben és/vagy a földszinti aulában töltik ügyeletes tanárok felügyeletével.  Óraközi szünetben  két ügyeletes tanár az udvaron, a harmadik az épületben tartózkodik.
 • A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, felkészülten, a szükséges eszközökkel érkezzenek meg.
 • Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére Egy tanítási napon a tanuló maximum két dolgozatot írhat. Dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely betölti a 45 perces órát, illetve legalább 3 óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A pedagógus a dolgozatírás időpontját és témakörét előre köteles bejelenteni a tanulók számára.
 • A tanuló joga, hogy dolgozatát a beszedéstől számított 1 héten (5 tanítási napon) belül kijavítva megtekinthesse, a szülő joga, hogy fogadóórán gyermeke dolgozatába betekinthessen.
 • Határidőn túli értékelés esetén (igazolt hiányzás, ill. tanítási szünetet kivéve) a tanár és tanuló egyeztetése szükséges az érdemjegy beírását illetően.
 • A tanteremben tartott utolsó óra után a tanulók a székeket a padokra felteszik, a szemetet a padokból kiszedik. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tanteremben ne maradjon égve a villany, az ablakok pedig zárva legyenek.
 • Ebédelés előtt a táskát az erre kijelölt helyen (a napközis teremben vagy az aulában) hagyhatja a tanuló. Egyéb helyeken az iskola rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében táskát nem lehet hagyni.
 • Az órarendbe illesztett órákra, valamint a tanórán kívüli szervezett foglalkozásokra az Oktatási Törvény Végrehajtási Rendelete érvényes. Tanórákon kívüli, esti, hétvégi foglalkozásokat csak tanári felügyelettel szabad szervezni. A rendezvényeken résztvevő tanulókért és a programokért a szervező tanár  a felelős.                                                     
  • A tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényekről való távolmaradást a tanítási napok rendje szerint kell igazolni. Iskolánk tanulói részt vehetnek szakkör(ök), diákkörök munkájában, iskolai sport- és egyéb rendezvényeken, a művészeti iskola nyújtotta foglalkozásokon, hitoktatáson, osztálykiránduláson és minden egyéb iskolai rendezvényen. A szakkörbe való jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges, melyet a szülő a tájékoztató füzetbe jegyez be. A jelentkezés egész tanévre szól.
 • A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálás órarendbe illesztett időpontban kötelező jelleggel történik.

 

6.5 A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében

 

·         Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. Különösen figyelniük kell a padok tisztántartására, amennyiben ezt megszegik, kötelesek a padokat lemosni.

·         A tanulók által megrongált iskolai eszközöket a tanulók szüleinek ki kell fizetni, meg kell javíttatni. Amennyiben az iskolaigazgató felszólítására ez nem történik meg, az ügyben a község jegyzője jár el.

·         A mosdók nem rendeltetés szerinti használatát a mosdó kitakarításával büntetjük az iskolában.

 • Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskola diákönkormányzati munkaterve tartalmazza.

 

6.6 A tanulók mulasztásának igazolása

6.6.1 Késések:

A tanuló becsengetés utáni érkezése késésnek minősül A késések csak indokolt esetben igazolhatók. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak (szülői / nevelői igazolás, közlekedési akadály), vagy igazolatlannak minősül az osztálynaplóba bejegyzi. Több igazolatlan késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő igazolatlan hiányzásnak minősül.

 

6.6.2 Hiányzások

 

·         A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell. A tanuló betegsége esetén igazolást orvos adhat.

·         A szülő köteles a hiányzás első napján értesíteni az iskolát a hiányzás tényéről telefonon vagy személyesen. A menzás illetve tanulószobás tanulók esetében a szülő köteles a hiányzás első napján értesíteni az iskolát a hiányzás tényéről telefonon reggel 8 óráig; amennyiben ez nem történik meg, a menzai térítési díjat a hiányzás napjára is köteles a szülő kifizetni.

·         A szülő egy tanév folyamán gyermekének összesen három nap hiányzását igazolhatja (ez indokolt esetben lehet 3 összefüggő nap is).

 • A szülő a tanuló távolmaradását 1 napra az osztályfőnöktől, több napra az igazgatótól kérheti írásban.
 • Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatnia a mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, az osztályfőnöki órán vagy az osztályfőnök által tartott órán, de legkésőbb öt tanítási napon belül.
 • A tanuló három napon túli mulasztás esetén orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhatja mulasztását.
 • A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.
 • A napközi foglakozásról és a tanulószobáról a tanuló a szülő írásbeli kérése alapján maradhat távol.
 • Ha a távolmaradásról a tanuló nem hoz igazolást, a mulasztás igazolatlan. Első igazolatlan mulasztásról az iskola igazgatója értesíti a tanuló szüleit, és felhívja figyelmüket a rendszeres iskolába járás kötelezettségére, és arra, ha az igazolatlan órák száma meghaladja az 5-öt, akkor az iskola igazgatója illetékes jegyzőnél szabálysértési eljárást kezdeményez. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a Családsegítő Szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
 • Ha a tanuló mulasztása egy tanítási évben meghaladja a 250 tanórát vagy egyes tantárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át, akkor osztályzatot a magasabb jogszabályoknak megfelelően csak a nevelőtestület által engedélyezett osztályozó vizsgán kaphat.
 • Ha a tanuló ötven tanóra igazolatlan hiányzást gyűjt össze, ennek esetében a nevelőtestület megvonhatja az osztályozó vizsga lehetőségét, és az évfolyam megismétlésére kötelezheti a tanulót.

 

6.7 Tanórán kívüli foglalkozások

 

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi:

·   Napközi otthon, tanulószoba.

·   Diákétkeztetés.

·   Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások

·   Iskolai sportkör.

·   Szakkörök. Versenyek, vetélkedők, bemutatók.

·   Kirándulások.

·   Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Szabadidős foglalkozások.

·   Iskolai könyvtár.

·   Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata

·         Hit- és vallásoktatás.

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.

1.      A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.

2.      Az iskolaorvos és a védőnő javaslata alapján a tanulók gyógytestnevelésre járnak. Amennyiben a szülő ezt a javaslat alapján kéri gyermeke számára, a foglalkozásokon való részvétel kötelező, a hiányzásokat igazolni kell. Az itt összegyűlt hiányzások beleszámítanak a tanulók hiányzásainak számába.

3.      A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell.

4.      Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon a nyitvatartási rendnek megfelelően működik. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.

 

6.8 A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok

 

 • A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik.
 • A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra tanévenként előre minden év májusában,

illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. A szülő tanév elején és tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.

 • A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén –külön tízórai és ebéd (menza) biztosítható. A megállapított étkezési térítési díjat az óvodában kell befizetni.
 • A főétkezés időpontja: 13.00 -13.45-ig.
 • A napközis foglalkozások és a tanulószobai foglalkozás délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.30 óráig tartanak.
 • A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.

·         A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő írásbeli kérelme alapján távozhat el.

·         Csendes tanulás idején a gyerekek elkészítik házi feladatukat, ha marad idejük, szóbeli

·         készüléssel folytatják a munkát. A napközis nevelő külön feladatokat ad azoknak a tanulóknak, akiknek kevés a házi feladatuk. A szakkörre járó tanulók esetében a házi feladatok elkészítésére nem mindig jut idő.

 

6.9 Az iskolának és az iskola területéhez tartozó helyiségek használatának a rendje

 

      Az iskola helyiségeit, udvarát, berendezési tárgyait, eszközeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvást szem előtt tartva kell használni, ügyelve a közösségi tulajdon védelmére, az energiatakarékos használatra, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartására! Az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak felnőtt engedélyével és felügyeletével használhatják a tanulók.

      A tanítási szünetekben (pl.: nyári szünet, munkaszüneti napok) az iskola helyiségei nem használhatóak.

      A használati rendhez kapcsolódó külön szabályok:

6.9.1 Az informatikai óráknak helyet biztosító teleházban:

•A szaktanár feladata:

          a számítógépek működőképességének biztosítása,

          a szaktantermet – tanórán kívül – mindig zárva tartja.

          A tanulókra vonatkozó előírások

          csak engedéllyel léphetnek be,

          a teremben a balesetveszély miatt (elektromos eszközök) és a berendezés nagy értéke miatt fegyelmezetten kell viselkedni,

          másik tanuló munkáját nem szabad zavarni, mindenki csak a saját gépével munkálkodhat,

          saját háttértár (floppy, CD, flash-drive) csak engedéllyel használható, internetről csak engedélyezett anyag tölthető le,

          a számítógépet abban az állapotban kell otthagyni ahogy volt, nem telepíthető más program, s nem törölhető vagy változtatható a már meglévő program,

          nem állítható át a gépeken se a tapéta, se a háttér, se a képernyőkímélő, se az asztal tartalma,

          nem változtathatók meg a kapcsolódó perifériák,

          probléma esetén a tanárnak kell szólni.

      A teleházat a szaktanár nyitja és zárja. A tanulók kizárólag a szaktanár jelenlétében mehetnek be, s használhatják az ott lévő gépeket. Tanóra végén a szaktanár előtt távoznak.

 

6.9.2 A tornaterem használata:

          A testnevelési órákon a tanulók kötelessége önmaguk és társaik testi épségét védő

szabályokat és tanári utasításokat betartani.

            A testnevelés órákon az utcai ruházat helyett a testnevelő tanár által előírt sportfelszerelésben jelenhetnek meg a tanulók.

          Balesetvédelmi okból ékszert nem viselhetnek a tanulók. Az ékszereket az óra megkezdése előtt a testnevelőnek lehet átadni, aki  zárható helyre teszi el és óra után adja vissza a tanulónak.

          Szintén balesetvédelmi okokból a tanulók hosszú hajukat kötelesek összefogni.

          A tornateremben tanári felügyelet nélkül nem lehet tartózkodni. A testnevelési órákra becsöngetéskor a tornaterem ajtaja előtt, vagy az kötelesek gyülekezni a tanulók.

6.9.3  Az öltözők, szertárak, konditermek használata:

          Az öltözőkben higiéniai okokból sem ajánlott az étkezés.

          A szertárból csak a kijelölt felelősök vihetik ki a szereket. Óra végén az ő feladatuk helyretenni azokat.

          A testnevelésóra, sportfoglalkozás után a tornatermet és az öltözőket tisztán, rendben kell hagyni, mely az óravezető tanár felelőssége.

6.9.4 Az iskolai könyvtár használati rendje

            Az iskola minden tanulója használhatja az iskola könyvtárának állományát. A könyvtár minden tanítási napon a tanévkezdéskor megállapított időpontban tart nyitva. Az elmélyült könyvtári munka csendet, nyugalmat és fegyelmet igényel. Ennek érdekében kell betartani az alábbi szabályokat:

          Az állomány védelme érdekében a könyvtárban ételt és italt nem szabad fogyasztani.

          A kézikönyvtár könyveit csak helyben használhatóak.

          A kölcsönzési határidő két hét . A határidő egyszer hosszabbítható. A kikölcsönzött könyveket legkésőbb a tanév befejezése előtt 10 nappal köteles mindenki visszavinni a könyvtárosnak.

          Amennyiben a könyv elveszett, kölcsönzője köteles pótlásáról vagy  akár megtérítéséről gondoskodni.

 

6.9.5 Az iskolához tartozó egyéb helyiségek használata:

          A Diákönkormányzat díjmentesen használhatja az iskola helyiségeit.

          Az ebédlőben a tanuló köteles betartani az ebédeltető tanár utasításait a nyugodt és kulturált étkezés érdekében.

Tízórai 9.00-kor, ebéd 13.00-tól,uzsonna 15.00 órától biztosított.

Tanítási órákon, egyéb foglalkozásokon étkezni, inni nem szabad.

 

7. A tanulók jutalmazásának elvei és formái

 

A tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi, sport és kulturális munkájában elért jó eredményeket jutalmazzuk és mások elé példaként állítjuk.

 • A jutalmazás formái és fokozatai:
 • Iskolai versenyen résztvevő tanuló jutalmazásának formájáról a szaktanár dönt.
 •  Az a tanuló, aki területi vagy egyszerre megyei versenyre tovább jut, szaktanári dicséretben részesülhet.
 •  Területi illetve megyei versenyen jó eredményt elért tanuló a szaktanár javaslata alapján osztályfőnöki dicséretet kaphat.
 •  Területi illetve megyei versenyről tovább jutó tanuló a szaktanár javaslata alapján igazgatói dicséretet kaphat.
 •  Országos versenyen szereplő tanuló a szaktanár javaslata alapján nevelőtestületi dicséretet kaphat.
 • Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén:
  • szaktárgyi teljesítményért,
  • példamutató magatartásért,
  • kiemelkedő szorgalomért,

·         dicséretben részesíthetők, illetve oklevelet és könyvjutalmat is kaphatnak.

 • A könyvjutalmak fedezetéhez az iskolai költségvetés járul hozzá.
 • A szaktárgyi, kulturális vagy sportversenyeken több éven át kimagasló eredményt elért tanuló a Dr. Schwanner László alapítvány …. jutalmazásra javasolható. Odaítéléséről a nevelőtestület és az alapítvány kuratóriuma  dönt adiákönkormányzat és az osztályfőnök javaslata alapján. Átadása a tanévzáró ünnepélyen történik.
 • Minden tanévben, a kiemelkedő teljesítményt nyújtott tanulók fényképéből, tablót készítünk „Akikre büszkék vagyunk” címmel.
 • A dicséreteket a tájékoztató füzetbe és az osztálynaplóba is be kell jegyezni. Az év végi
 • igazgatói és nevelőtestületi dicséretek a bizonyítványba is beírásra kerülnek.
 • A tanulók órai munkáját, szorgalmi feladatait a nevelők a gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve értékelik.

Bővebben lásd az iskola Pedagógiai Programjában!

 

7.1 Tanuló által előállított termék, dolog díjazása  Nkt. 46.§ (9)-(11)

A tanulók által elkészített termékek értékesítése során keletkezett hasznot az iskolának meg kell osztania a tanulóval. A tanulóknak kifizetett összeget az adott dolog elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell szétosztani. Az egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai foglalkozást vezető nevelő javaslata alapján, az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola vezetője dönt

 

8. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

 

Az a tanuló,

 • aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi,
 • aki a házirend előírásait megszegi,
 • fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető.

            A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés nevelési eszköz, alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelezettségszegés súlyát. A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés nem lehet megtorló vagy megalázó, testi fenyítést alkalmazni tilos.

 • Ha a tanuló kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi fegyelmező intézkedésben részesíthető. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek:
  • szóbeli figyelmeztetés,
  • szaktanári írásbeli figyelmeztetés,
  • napközis nevelői írásbeli figyelmeztetés,
  • osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés,
  • osztályfőnöki megrovás,
  • igazgatói figyelmeztetés,
  • igazgatói megrovás,
  • tantestületi figyelmeztetés,
  • tantestületi megrovás.
 • Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
 • Az írásbeli figyelmeztetésről, intésről, a megrovásról a szülő a tájékoztató füzeten keresztül értesül.
 • A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
  • a felnőttekkel és társaival szembeni agresszió, megverés, bántalmazás;
  • az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása és azok terjesztése;
  • a szándékos károkozás;
  • az iskola nevelői, alkalmazottai és a tanulótársak emberi méltóságának megsértése;
  • lopás;
  • nagyobb közösséget érintő szándékos félrevezetéssel való fenyegetés;
  • ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek.
 • A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.A fegyelmi büntetés lehet:
  • tantestületi megrovás;
  • áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába.
 • A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg.
 • Bővebben lásd az iskola Pedagógiai Programjában, valamint  az Szmsz –ben!

 

9. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába

 

A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközök, felszerelések mellett más dolgokat, nagyobb értékű tárgyakat (mobiltelefon, ékszer, kerékpár, értékes óra stb.) valamint nagyobb összegű pénzt csak saját felelősségükre hozhatnak be! A mobiltelefon tanórai és egyéb foglalkozáson való használata nem engedélyezett, tilos! Amennyiben ezt a tanuló mégis megszegi, köteles azt leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal értéktárgyát a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben az iskola csak a szülőnek adja át.

1.      A tanulók az iskolába saját felelősségükre kerékpárral is járhatnak. A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén, a megfelelő módon kell tárolni.

1.      A tanulók rágózása, a szotyizás stb. az iskola területén tilos, mert balesetveszélyes, és mint hulladék szennyezi az eszközöket, a felszereléseket.

 

 

10. Záró rendelkezések

 

10.1 A házirend nyilvánossága

 

 • A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak, stb.) meg kell ismernie.
 • A házirend egy-egy példánya megtekinthető
  • az iskola irattárában
  • az iskola nevelői szobájában
  • az iskola igazgatójánál
  • a diákönkormányzatot segítő nevelőnél
  • az iskolai szülői szervezet vezetőjénél.
 • A házirendet – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő beiratkozáskor a szülőkkel meg kell ismertetni.
 • Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:
  • a tanulókat osztályfőnöki órán;
  • a szülőket szülői értekezleten.
 • A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
  • a tanulókkal osztályfőnöki órán;
  • a szülőkkel szülői értekezleten.
 • A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől előre egyeztetett időpontban.

 

 

10.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

 

 • A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.
 • A házirend tervezetét megvitatják a harmadik-nyolcadik évfolyamos osztályok és véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzatához. A diákönkormányzat a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját.
 • A házirend tervezetét megvitatja a nevelőközösség, és véleményét eljuttatja az iskola igazgatójához.
 • A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői munkaközösség véleményét.
 • Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők, véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat egyetértését, valamint a szülői munkaközösség véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.
 • A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, ………………jóváhagyásával lép hatályba.
 • Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat vagy a szülői munkaközösség.
 • A házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Gróf Károlyi József Tagiskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása

 

Az iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat … év … hó … napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett.

 

Kelt:

                                                                                  ……………………………………

                                                                                   iskolai diákönkormányzat vezetője

 

 

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

 

 

Az iskolai házirendet a szülői munkaközösség … év … hó … napján tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta.

 

Kelt:

                                                                                  ……………………………………

                                                                                     szülői munkaközösség vezetője

 

 

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

 

 

Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete … év … hó … napján tartott ülésén elfogadta.

 

Kelt:

                                                                                  ……………………………………

                                                                                                          igazgató

 

 

 

Záró rendelkezések

 

Ez a házirend … év … hó … napján – az iskola fenntartójának jóváhagyásával – lépett hatályba.

 

 

 

Kelt:…                                                                                                          igazgató

P.H.

 

 

 

 

 

 

 

Közérdekű


Információ


 • Térkép&Útvonal
 • Címünk
 • Elérhetőségünk

Közösség


 • Alapelvek
 • Tanáraink

MÓRI RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÁROLYI JÓZSEF TAGISKOLÁJA FEHÉRVÁRCSURGÓ